U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

Uputstva za vršenje kontrole u ordinacijama
opće - obiteljske prakse

1. POKAZATELJI IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

 • izvaditi iz ladica naizmjence 10 kartona i zaokružiti na formularu
 • stanje kartona

[_] očuvani   [_] istrošeni   [_] nužna hitna zamjena

 • zapisi

[_] pregledni   [_] nepregledni

 • dijagnostika

[_] dijagnoza odgovara izvršenoj obradi   [_] ne odgovara
[_] dijagnoza je postavljena              [_] nije postavljena
[_] dijagnoza je šifrirana                [_] nije šifrirana

 • terapija

[_] odgovara dijagnozi     [_] ne odgovara
[_] doza lijeka odgovara   [_] ne odgovara

 • uzeti kartone 10 pacijenata koji su toga dana bili u ordinaciji:
   
  • da li su upisane sve šifre

   [_] da   [_] ne
    
  • da li su evidentirana bolovanja

   [_] da   [_] ne
    
  • da li su upisane sve usluge

   [_] da   [_] ne
    
  • da li je ispunjena prijava zar.bol.

   [_] da   [_] ne
    
  • da li su ispunjeni svi drugi obrasci

   [_] da   [_] ne

osim navedenog kod njih kontrolirati upis podataka u evidencijske liste

2. OPSKRBLJENOST LIJEKOVIMA

 • zapisati koje lijekove u depou ima
 • da li postoji antišok terapija
 • da li postoje lijekovi kojima je rok istekao i koji
 • da li postoji evidencija potrošnje i naručivanja
 • da li se opojna sredstva drže u kasi i evidentiraju

3. STANJE PREVIJALIŠTA

 • postoji li antišok terapija i kisik

  [_] da   [_] ne
   
 • da li postoje oznake na kutijama za instrumente kad su sterilizirani

  [_] da   [_] ne
   
 • stanje instrumentarija

  [_] uredan   [_] neuredan   [_] istrošen   [_] neupotrebljiv
   
 • stanje čistoće sredstava za rad

  [_] čisto   [_] nečisto

4. STANJE ČISTOĆE PROSTORA

 • čistoća podova u prostorijama

  [_] zadovoljava   [_] ne zadovoljava
   
 • čistoća namještaja i zidova
   
 • čistoća ostava i sanitarija

 

Uputstva za vršenje kontrole u patronaži

1. SURADNJA SA TIMOVIMA

 • da li postoji planiranje rada po tjednima

  [_] da   [_] ne
   
 • da li postoji dnevni program rada

  [_] da   [_] ne
   
 • da li su posjete prethodno dogovorene sa liječnikom

  [_] da   [_] ne
   
 • da li se izvješćuje liječnik po obavljenoj patronaži

  [_] redovito   [_] povremeno   [_] ne
   
 • da li se dobivaju uputstva od liječnika što treba izvršiti

  [_] redovito   [_] povremeno   [_] ne
   

2. PODACI O RADU PATRONAŽNE SESTRE

 • izvršiti kontrolu 10 kartona iz kartoteke pojedine sestre
   
  • stanje kartona:

   [_] uredni   [_] neuredni   [_] istrošeni
    
  • zapisi:

   [_] uredni   [_] nepotpuni   [_] nedovoljni
    
  • da li broj posjeta odgovara normativu

   [_] da   [_] ne
    
  • dnevni broj posjeta u prošlom tjednu

   [_] do 5   [_] do 10   [_] preko 10
    
 • izvršiti kontrolu 10 kartona iz današnjeg i jučerašnjeg rada
   
  • da li je izvršeni rad pravilno evidentiran u dnevnom izvješću

   [_] da   [_] ne
    
  • da se dnevna i mjesečna izvješća pravilno vode

   [_] da   [_] ne
    
  • koliko je efektivnog rada utrošeno prethodni dan

   [_] do 2 sata   [_] do 4 sata   [_] do 6 sati

3. PODACI O PATRONAŽNIM POSJETAMA U TEKUĆOJ GODINI

 • ukupni broj posjeta po svakoj sestri
 • broj posjeta dojenčadi
 • broj posjeta malom djetetu
 • broj posjeta školskom djetetu
 • broj posjeta kroničarima
 • broj posjeta TBC bolesnicima
 • broj posjeta socijalno ugroženim osobama
 • broj posjeta novodoseljenim osobama

4. SURADNJA SA DRUGIM SLUŽBAMA

 • broj evidentiranih kontakata sa socijalnom službom
 • broj evidentiranih kontakata sa izabranim liječnicima
 • broj evidentiranih kontakata sa crvenim križom i Caritasom
 • broj evidentiranih kontakata sa školom
 • broj evidentiranih kontakata sa policijom

5. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI

 • broj održanih preventivnih predavanja
 • broj preventivnih savjeta
 • broj održanih tečajeva trudnicama
 • broj održanih predavanja u malim grupama (kroničarima,ovisnicima)