U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (NN br.75/93,48/99,15/00) i članka II. Odluke o početku rada na Projektu zdravstvenog sustava donosi:


O D L U K U
O IMENOVANJU VODITELJA I ČLANOVA RADNIH GRUPA SA CILJEM PROVOĐENJA CILJEVA I ZADATAKA PROJEKTA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA, FINANCIRANOG IZ ZAJMA SVJETSKE BANKE BR.4513-0HR I SREDSTAVA R.H.

I.

Osniva se Radna grupa za PZZ sa ciljem provođenja ciljeva i zadataka Projekta zdravstvenog sustava, financiranog iz zajma Svjetske banke IBRD br.4513-0HR i sredstava Republike Hrvatske, na području primarne zdravstvene zaštite.

II.

Za voditelja Radne grupe za primarnu zdravstvenu zaštitu imenuje se:
Prof.dr.sc.Milica Katić sa Medicinskog fakulteta, ŠNZ "A.Štampar".

III.

Za članove Radne grupe za PZZ imenuju se:

1. Sa Medicinskog fakulteta, ŠNZ "A.Štampar" 5. Ordinacije i Domovi zdravlja

 • Prof.dr.Luka Kovačić
 • Dr.Željko Bakar
 • Doc.dr.Vesna Jureša
 • Prim.dr.Rihard Perinović
 • Doc.dr.Sanja Blažeković Milaković
 • Dr.Zdenka Matica Vodirek
 • Dr.Đurđica Lazić
 • Dr.Marija Krajina - Koprivnica
 • Dr.Ranko Stevanović
 • Dr.Jozo Serdarušić-Đurđevac
 • Dr.Sonja Furmeg Jakopčić - Križevci

2. Iz HZZO

 • Prim.dr.Slavko Lovasić - Samobor
 • Dr.Lidija Hrastić-Novak
 • 6 podskupina za edukaciju sa Katedri
 • 3 Iz Ministarstva zdravstva
 • Doc.dr.Mladenka Vrcić Keglević
 • Dr.Ante Barbir
 • Doc.dr.Biserka Bergman-Marković
 • Dr.Milena Car
 • Dr.Zlata Ožvačić
 • Prof.dr.Hanija Grubišić-Greblo

4.Stručna društva

 • Doc.dr.Eris Materljan
 • Prim.mr.sc.dr.Bruno Mazzi - HDOD-HLZ
 • Doc.dr.Zdravko Ebling
 • Prim.mr.sc.dr.Milivoj Jovančević - pedijatrijsko - HLZ
 • Dr.Lidija Prlić
 • Prim.mr.sc.dr.Dubravka Lipovac - pedijatrijsko - HLZ
 • Dr.Dragomir Petric
 • Prim.mr.sc.dr.Davorin Škalko - ginekološko - HLZ
 • Prim.mr.sc.Frane Rušinović - ginekološko - HLZ
 • Dr. Jagoda Dabo-Deželjin - školska med. - HLZ
 • Dr.sc.Hrvoje Tiljak - HUOM

IV.

Osnovni ciljevi i zadaci voditelja i Radne grupe su:

 • provođenje Projekta

 • praćenje provođenja Projekta

 • predlaganje mjera i korektivnih akcija p.p

V.


Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju voditelja i članova radnih grupa s ciljem provođenja ciljeva i zadataka Projekta zdravstvenog sustava, financiranog iz Zajma Svjetske banke br.4613-0 HR i sredstava Republike Hrvatske,klasa:011-01/00-01/89, ur.br.: 534-08-01-00-04.

Ministar
Mr.sc.Andro Vlahušić,dr.med. v.r.


Radna grupa je na svojim sastancima tijekom siječnja i veljače donijela u suradnji sa B.I.S. Healthcare group iz Londona, koja je zadužena za provođenje ciljeva i zadataka projekta reforme zdravstva u našoj zemlji, slijedeće zaključke:

1) Kriza sustava zdravstva u našoj zemlji temelji se na slijedećim saznanjima:

 • izdvajanje za zdravstvo je prešlo 9% BND i među najvišima je u Europi
 • u masi to predstavlja samo oko 400 USD po stanovniku što je na dnu Europske ljestvice
 • Statistički podaci HZZJZ ukazuju na pogoršanje općih zdravstvenih pokazatelja - smanjenje prosječnog trajanja života (72,8 god.), porast kardiovaskularnih bolesti, karcinoma, ozljeda i trovanja i bolesti ovisnosti. Dojenačka smrtnost sa 7,4 promila i Perinatalni mortalitet sa 9,4 promila su daleko iznad Europskih limita.
 • Kontinuiran rast broja hospitalizacija od 6,5% godišnje, rast specijalističko-konzilijarnih usluga za 8% godišnje i rast potrošnje lijekova na recept za 14,5% godišnje.
 • Kontinuirano smanjenje spektra rada u PZZ za 4% godišnje u zadnjih deset godina. Danas se radi samo desetina kirurških zahvat i intervencija iz 1990.,desetina preventivnih aktivnosti, trećina kućnih posjeta itd.
 • Kontinuirano smanjenje izdvajanja za PZZ, koje je danas palo sa nekadašnjih 22% na 16,25%, rast izdvajanja za specijalističko-konzilijarnu zaštitu na 14,25% i za lijekove na recept na 15,96%. Za bolničku zaštitu se danas izdvaja 30,28% a za razne naknade, pomoći i ortopedska pomagala ide preostalih 23,1% sredstava.
 • Evidentan je pad kvalitete rada, smanjenje prava na z.z. pacijenata, rast nezadovoljstva kod zdravstvenog kadra.
 • Rast zdravstvene potrošnje je induciran skretanjem pacijenata prema skupljim oblicima z.z. i povećanjem dijagnostičkih i laboratorijskih usluga.
 • Očito je da destimulirana PZZ (manjak sredstava u PZZ, sustav glavarine, loša preraspodjela populacije, preopterećenost timova, nedovoljna edukacija, opremljenost i stimuliranost za potrebno širenje spektra rada ) i manjak kontrole dovode do sve dublje krize u čitavom sustavu.

ŠTO JE RADNA GRUPA ZAKLJUČILA I PRIPREMILA

1. Program specijalizacije sa troškovima edukacije cijelog liječničkog kadra u PZZ.

2. Stimulativni način financiranja-povećanje mase sredstava za opću medicinu za 10% godišnje kroz slijedeće tri godine, financiranje sa 74% bazne glavarine + 26% glavarine za izvršenje dogovorenih ciljeva (performance targets) + dodatnih 4% godišnje za edukaciju.

3. Primjena novih koeficijenata po dobnim skupinama(capitation coefficient)-preporučeni su od strane BIS grupe(0-6 god. sada ima koeficijent 1,63 po novom bi imala 2,52,od 7-18 god. ima 0,68 a imala bi 0,99,od 19-34 i od 35-65 ostale bi na koeficijentu 1,0,a stariji od 65 god bi sa sadašnjih 1,54 išli na 3,14)Ti bi koeficijenti bili prihvatljivi i stimulativni kad se ne bi vezali na postojeća sredstva. .Naime sa istom masom dovode do velikog smanjenja sredstava
svim dobnim skupinama osim djece i staraca i izazvali bi financijsku blokadu sustava. Zato se s njima u ovakvoj financijskoj situaciji ne može ići u primjenu.

4. Primjenu administrativnog rasterećenja (sa receptima za 3 mj.,sa 3x4 dana bolovanja preko ustanove, povećanje pakovanja lijeka, generičko propisivanje, novi obrasci ).

5. Oprema i spektar rada LOM i SOM.

6. Informatizacija PZZ do kraja godine

7. Planirano osiguranje ordinacije za svaki tim

8. Plaćanje usluga sustavom cijena X usluga za usluge koje se obavljaju u sekundarnoj z.z. a mogu biti obavljene u PZZ.

9. Dodatno financiranje praksi u PZZ koje će provoditi edukaciju

10. Povišenje glavarine specijalistima opće medicine za 20%

11. Ugovaranje dodatnih programa z.z. iznad standarda sa županijom ili općinom

12. Predložena su dva modela organizacije PZZ :

 1. Grupna praksa, CHO-Dom zdravlja, ZZJZ
 2. Dom zdravlja ili Centar za PZZ u sklopu kojeg bi bila organizirana cijela PZZ.

13. Specifičnu školsku medicinu i HE službu vratiti u sklop Doma zdravlja kako bi se ZZJZ riješio svih sadržaja z.z. stanovništva a posvetio se samo statistici i planiranju.

14. Ginekološku službu vratiti u okrilje županijskih bolnica

15. Temeljni nosilac PZZ postaje specijalista opće/obiteljske medicine, doktor medicine nakon staža i državnog ispita postaje sekundarac bez prava na samostalni rad u općoj/obiteljskoj medicini osim u iznimnim slučajevima.

16. HZZO se mora baviti samo sa financijskim poslovanjem a stručnu kontrolu i planiranje mora prepustiti HZZJZ. Novi ugovor sa izvršiocima se mora temeljiti na obavljenom poslu i utrošenim sredstvima a ne na broju zaposlenika -izvršilaca. Dakle, plaća se posao a ne timovi.

17. Raspodjela plaća, broj zaposlenika i međusobni odnosi, postaju stvar grupnih praksi a ne HZZO-a.

18. Učešće troškova PZZ mora porasti sa sadašnjih 16,25% na najmanje 20%.Sva neutrošena sredstva za PZZ ostaju za financiranje PZZ i ne smiju se trošiti u druge svrhe.

19.Potrebno je izraditi mrežu PZZ i program mjera.

20. Potrebno je razraditi dodatni sustav financiranja materijalnih troškova u PZZ (practice allowance).