U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.

Definiranje osnovnog paketa usluga u P.Z.Z.

H.D.O.D.-H.L.Z. - Prijedlog osnovnog paketa usluga
DEFINIRANJE OSNOVNOG PAKETA ZDRAVSTVENIH USLUGA
U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
(za obiteljskog liječnika)

Mišljenja smo da bi trebalo težiti tome da sve zdravstvene usluge u PZZ budu uključene u osnovni paket osiguranja, a administrativne usluge da se naplaćuju.

Kod restriktivnijeg paketa usluga svi terapijski postupci i zahvati iz poglavlja 8. Plave knjige, koji se odnose na PZZ, osim pomoćnih postupaka iz poglavlja 9., trebali bi se naplaćivati. Veličina tog osnovnog paketa zavisi jasno od raspoloživih sredstava u HZZO, međutim zbog socijalnih razloga bi ipak trebalo težiti većem obuhvatu usluga PZZ. Da bi se definirao osnovni paket u tzv. Plavoj knjizi, nužno je izdvojiti sve usluge P* iz -- usluge pregleda(00001 itd.), kako bi se moglo pratiti i financirati izvršenje.

Tako bi u bogatiji osnovni - besplatni paket usluga ušli svi pregledi, preventivni postupci, terapijski postupci i pomoćni postupci iz Plave knjige a naplaćivale bi se samo kućne posjete (šifre 06001 i 06002) i administrativni postupci (izdavanje raznih potvrda, uvjerenja, doznaka, mišljenja itd.).Kod restriktivnijeg paketa trebalo bi naplaćivati i sve terapijske postupke i zahvate P.Z.Z. (od šifre 81030 do 88981). Sadašnje pravo na prosječno 2 pregleda godišnje u polikliničko-konzilijarnoj zaštiti zbog postojećeg trenda povećanja nužno je limitirati, dodijelivši sredstva određena za te usluge ugovornom doktoru u vidu dopunske glavarine. Time bi se ugovornog liječnika stimuliralo na smanjenje potrošnje i na širenje vlastitog spektra usluga te poboljšalo njegov materijalni položaj uz štednju sredstava HZZO-a. Isto bi se moglo poduzeti sa uslugama laboratorijske dijagnostike, gdje bi se laboratorijima trebao odrediti mjesečni paušal za pokrivanje plaća i režijskih troškova a sredstva za laboratorijske usluge dodijeliti ugovornom doktoru, koji bi plaćao laboratoriju svaku učinjenu uslugu.

Osim toga nužno je točno odrediti i broj besplatnih usluga, kako bi se izbjegla sadašnja situacija kontinuiranog bezrazložnog korištenja zdravstvene zaštite od uvijek istih pacijenata. Prava pacijenta moraju biti obznanjena i limitirana brojem pojedinih usluga, a za pojedinu povećanu zdravstvenu potrebu osiguranik kao svugdje u svijetu, morao bi tražiti dodatno odobrenje, na temelju liječničkih nalaza. Osiguranik bi tako trebao znati da u sklopu svog temeljnog osiguranja ima pravo na pr. na 6 pregleda i 12 usluga godišnje a da prekoračenje tog limita mora platiti ili da mora ishoditi posebno odobrenje od HZZO za veći broj usluga, ako za to ima osnove.

Nužno je zato izbaciti sadašnji sustav prosjeka u P.Z.Z. (na pr. pacijent ima pravo u prosjeku na 3 pregleda godišnje, 1 kućnu posjetu u 4 godine, do 5 recepta godišnje itd.), koji liječnika postavlja u položaj da on mora raspoređivati prava i zakidati pacijenta, što direktno utječe na poremećaj odnosa pacijent-liječnik, a to treba spriječiti želimo li racionalizirati sadašnji sustav P.Z.Z.. Naime, upravo na tom području prava pacijenta (prava na lijekove, prava na broj usluga, prava na bolovanje)sada dolazi do najvećih nesporazuma između liječnika i pacijenta, pa se dešava da najkvalitetniji liječnici koji se pridržavaju propisa najviše gube pacijente. Osim toga zbog nemogućnosti kvalitetne kontrole omogućene su razne malverzacije.

Liječnik mora u odnosu na pacijenta zadržati status pozitivnog odnosa, savjetnika, zaštitnika interesa, a osiguravajući zavod mora preuzeti odgovornost nad distribucijom prava. Svojih prava osiguranik mora u potpunosti postati svjestan temeljem ugovora o osiguranju i za ta se prava mora izboriti kod svog osiguranja a ne kod svog liječnika. Nužno je zato točno odrediti pojedinačno pravo osiguranika za razdoblje osiguranja a sadašnje određivanje prava putem prosjeka može se samo zadržati za interne potrebe statističkog praćenja u HZZO.


PRIJEDLOG OSNOVNOG PAKETA USLUGA U P.Z.Z.

1. Kompletna zdravstvena zaštita djece do 18 godina
2. Kompletna Z.Z. za vrijeme trudnoće, porođaja i babinja
3. Kompletna preventivna zdravstvena zaštita žena
4. Program preventivne Z.Z. odraslog stanovništva po dobnim skupinama- 1 postupak godišnje
5. Godišnji paket usluga - 6 pregleda, 3 terapijska postupka ili zahvata (iz poglavlja 8.) i 3 pomoćna postupka (iz poglavlja 9.Plave knjige), 6 recepta, 1 obrada u med.biok.lab sa do 5 usluga, 1 EKG, 1 UZV, 1 RTG pregled.

Sve druge usluge u PZZ bi se plaćale po "Plavoj knjizi", primjenjujući realne kalkulativane elemente u određivanju vrijednosti boda.

U "Plavoj knjizi" bi nužno bilo sastaviti i izdvojiti popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u PZZ, kako bi se točno determinirao spektar rada. Pri tome treba iz svih pregleda izdvojiti zahvate i poslove, koji su ranije bili uključeni a označeni sa P*. Tako se jedino može pratiti rad pojedinog liječnika i financijski stimulirati vršenje tih usluga, čime se rasterećuje sekundarna Z.Z. i štede sredstva.
 

PRIJEDLOG POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA ZA P.Z.Z.

1. POSTUPCI MEDICINSKE DIJAGNOSTIKE

0000(0) - 00001, 00003,
0100(0) - 01001, 01003, 01004,
0300(0) - 03001,
0400(0) - 04001,
0600(0) - 06001, 06002
1160(0) - 11601, 11611, 11615, 11616,
1190(0) - 11901, 11902
12051, 12052, 12053, 12101, 12301
17021, 17023, 17030
17101, 17102, 17111
17510, 17530, 17540
17692, 17694
18550, 19105, 19141, 19142, 19150, 19151, 19161

2. LABORATORIJSKI POSTUPCI

Standardni tim - dipl. ing. medicinske biokemije, 1 VŠS tehničar, 2-5 SSS tehničara

Pretrage sada predviđene popisom i sudsko-medicinski postupci:

29404, 29406, 29407, 29408, 29464

3. RADIOLOGIJA I PRIMJENA FIZIKE U MEDICINI

31001, 31002, 31010, 31040, 31060, 31101, 31302, 31460, 31502, 32510.
32540, 32650, 36126, 36140, 36141, 36190, 36191

4. PREVENTIVNI POSTUPCI

41190, 41201, 41202, 41221, 41222, 41223, 41600, 41691, 43390,
4520(0) - SVI POSTUPCI
4600(0) - 46010, 46090, 46501, 46502, 46521
4690(0) - 46911, 46926,
4700(0) - 47101, 47200, 47201, 47300, 47301, 47302

5. OPERATIVNI ZAHVATI I POSTUPCI

50102, 50470, 50801, 50901, 51101, 51110, 51150, 51820, 51830, 52101, 52110
5230(0) - SVI ZAHVATI osim (52305, 52381, 52383, 52387, 52432-52445, 52460-52473, 52482 i 52483)
5250(0)-52550, 56101, 56401, 56403, 56410, 56910, 57090, 57110, 57380, 58220, 58501, 5880(0)-58811, 58830, 58831, 58833, 58835, 59710

6. DRUGI TERAPIJSKI POSTUPCI I ZAHVATI

8100(0)-81030, 81101, 81160, 81230, 81301, 81550, 81671, 81691, 81810,
81860, 81870, 81910
8200(0)-82051, 82061, 82305, 82306, 83200, 85011, 85012, 85401,
86001, 86010,
86020, 86210, 86211, 8660(0)-87201, 87421, 87501, 88001, 88201, 88391, 88461, 88910, 88911, 88912, 88941, 88942, 88981

7. POMOĆNI POSTUPCI

9110(0)-91101, 91215, 91310,
9200(0)- 92091, 92092, 92093, 92095, 92097, 92690, 9520(0) - 96090, 97420