U interesu je svih naših doktora da postanu članovi društva. Kao član stječete pravo na mnoge beneficije i priliku da ojačate društvo kojemu je osnovni zadatak napredak struke, poboljšanje organizacije i uvjeta rada naših liječnika.
Učlani se!

Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine

PRIMJEDBE HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE

tečaj

Hrvatska liječnička komora je 23. ožujka 2018. dostavila primjedbe na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Hrvatsko društvo obiteljskih doktora u potpunosti se slaže s primjedbama Hrvatske liječničke komore te ih u cijelosti prenosi u nastavku:

Uvodne primjedbe

Hrvatskoj liječničkoj komori Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (dalje: Nacrt Odluke o osnovama) dostavljen je na mišljenje 16. ožujka 2018. godine, s rokom za očitovanje do 23. ožujka 2018. godine.

Ostavljeni rok za dostavu mišljenja od pet radnih dana smatramo nedostatnim za kvalitetnu analizu dostavljenog materijala, posebice svih predloženih promjena u vrijednostima koeficijenata pojedinih dijagnostičko-terapijskih postupaka.

Kratak rok za dostavu mišljenja posebno iznenađuje imajući u vidu da je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o osnovama započeo na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) još 19. veljače 2018. godine.

~ Prikaži cijeli dokument ~

Komora je tek po primitku Nacrta Odluke o osnovama pristupila analizi dostavljenog materijala i preliminarnom utvrđivanju eventualnih razlika u odnosu na istoimeni dokument koji se nalazi u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, poučena ranijim iskustvima.

Vezano uz postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji se provodi na mrežnim stranicama HZZO-a ukazujemo da se isti ne organizira na način predviđen Zakonom o pravu na pristup informacijama (,,Narod ne novine" br. 25/2013, 85/2015) budući da se na istoj ne objavljuje izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje bi trebalo sadržavati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Naime, izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću obvezno bi se trebalo dostavljati tijelu koje donosi opći akt, u konkretnom slučaju Upravnom vijeću HZZO-a. S obzirom na prethodno navedeno, nejasno je jesu li svi članovi Upravnog vijeća HZZO-a prilikom odlučivanja upoznati sa sadržajem pristiglih prijedloga i primjedbi, kako u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, tako i zatraženim pristiglim primjedbama nadležnih komora.

Primjedbe na pojedine odredbe Nacrta Odluke o osnovama

Članci 2. i 25. (Posebna dežurstva)

Nacrtom Odluke o osnovama predviđene su značajne promjene u pogledu načina organizacije i provođenja posebnih dežurstava. Naime, više se ne predviđa prvenstveno ugovaranje posebnih dežurstava osnovom prikupljenih ponuda zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika, već se uvodi obveza domova zdravlja da organiziraju posebna dežurstva, uz obvezu sudjelovanja ugovornih zdravstvenih ustanova i ugovornih privatnih zdravstvenih radnika u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece u istima.

Vezano uz gore navedeno ističemo kako obveza sudjelovanja u posebnim dežurstvima nije utvrđena važećim Ugovorima o provođenju primame zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (tzv. opći ugovor) kojima je HZZO sa svojim ugovornim partnerima utvrdio međusobna prava i obveze u pogledu provođenja zdravstvene zaštite.

Budući da sve izmjene i dopune općeg ugovora moraju obvezno biti sačinjene u pisanom obliku ugovorni privatni zdravstveni radnici bi tek po potpisivanju dodatka ugovoru, koji bi jasno propisivao navedenu obvezu, bio dužan sudjelovati u posebnom dežurstvu.

Ugovorom o utvrđivanju sredstava i načinu provođenja ugovorene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguran ja (tzv. financijski ugovor) koji se sklapa za svaku kalendarsku godinu, a koji navodi slučajeve povrede ugovornih obveza, također ne sadrži odredbu koja bi propisivala obvezu sudjelovanja u posebnim dežurstvima.

Navedena obveza nije propisana ni važećim Općim uvjetima ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Spomenuti opći uvjeti jasno navode, u pogledu mogućih izmjena ugovora tijekom ugovornog razdoblja, da će se sva pitanja iz ugovornog odnosa koja bi imala za posljedicu izmjenu ili dopunu ugovora uređivati dodacima ugovoru.

Usvajanje predloženog Nacrta Odluke o osnovama stoga predstavlja tek osnovu odnosno pravnu podlogu za dostavu dodatka ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, čijim bi prihvaćanjem od strane ugovornih partnera HZZO-a bila preuzeta obveza sudjelovanja u posebnom dežurstvu.

Imajući u vidu najavljeno donošenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji bi trebao preciznije urediti pitanje obveze sudjelovanja u posebnim dežurstvima smatramo potrebnim odgoditi uređivanje ovog pitanja Odlukom o osnovama, sve do usvajan ja novog zakonodavnog okvira.

Smatramo nužnim posebno prokomentirati i predloženu godišnju vrijednost tima posebnog dežurstva (241.491,24 kn) koja ne pokriva minimalne bruto troškove liječnika i medicinske sestre prema kolektivnom ugovoru za sudjelovanje u provedbi posebnog dežurstava, subotom popodne i nedjeljom. Naime, proizlazi kako prosječan iznos osiguranih sredstava za jedan vikend posebnog dežurstva po predloženom modelu iznosi 4.600,00kn bruto za tri tima, u sastavu liječnik i medicinska sestra.

Članci 6, 11. i 16. (Godišnja vrijednost standardnih timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti)

U predloženoj promjeni godišnje vrijednosti timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena) predlaže se smanjenje mogućih prihoda osnovom KPI (indikatora učinkovitosti) i QI (indikatora kvalitete) za otprilike 1/3 te ukidanje dodatnog plaćanja usluga pruženih osiguranim osobama HZZO-a (tzv. 5* - organiziranje savjetovališta, sudjelovanje u timu e-zdravstva, naručivanje na preglede, uzimanje i dostava uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku u ordinaciji, osigurano vrijeme za telefonske konzultacije).

Navedenim se smanjuju ukupni prihodi standardnog tima u prosjeku za 15.000,00 do 17.000,00 kn što sigurno nije u skladu s predloženim mjerama jačanja primarne zdravstvene zaštite i najavljenim većim ulaganjima upravo u primarnu zdravstvenu zaštitu.

Ukoliko se predloženo smanjenje prihoda, kako je obrazloženo, odnosi na usklađivanje s drugim djelatnostima zdravstvene zaštite smatramo da je liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti potrebno omogućiti ostvarivanje većih prihoda u odnosu na dosadašnje limite u provođenju DTP postupaka, kako bi se minimizirao negativni financijski učinak predloženih mjera.

Navedeno je važno pogotovo imajući u vidu znatan broj pruženih usluga koje liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obave putem DTP postupaka iznad trenutno utvrđenih limita, a koji im se posebno ne vrednuju i za što ne ostvaruju nikakvu naknadu.

Ukidanje vrednovanja dodatnih usluga pruženih osiguranim osobama (5*) podloga je za stvaranje nezadovoljstva pacijenata te veće opterećenje sekundarne zdravstvene zaštite. Predloženim promjenama liječnike se više ne motivira da osiguraju termine za telefonske konzultacije, naručuju na preglede u ordinaciji, organiziraju savjetovališta, provode uzimanje uzoraka krvi u ordinaciji, sudjeluju u timu e-zdravstva), čime se umanjuje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Predložene jednostrane promjene od strane HZZO-a predstavljaju izravan udar na standard liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te pružateljima zdravstvenih usluga pokazuje da u fokusu predlagača nije kvaliteta usluge niti poboljšanje načina rada liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Članci 9., 14., i 18. (Hladni pogon u primarnoj zdravstvenoj zaštiti)

Nacrt Odluke o osnovama za ugovorne partnere HZZO-a predviđa da ubuduće moraju predviđena novčana sredstava s osnove hladnog pogona i glavarine opravdati DTP postupcima ,,nulte" odnosno I, II i III razine. Za provedene DTP postupke I, II i III razine kojima su pravdana sredstva za hladni pogon i glavarinu ugovorni partneri HZZO-a neće moći ostvarivati pravo na novčanu naknadu za račune ispostavljene za pružene DTP postupke.

Ističemo kako je svrha sredstava koje se ostvaruju s osnove hladnog pogona u zadovoljenju jasno utvrđenih osnovnih troškova poslovanja, kako bi ordinacija mogla opstojati u mreži zdravstvene djelatnosti te pritom ne bi bila ugrožena egzistencija liječnika, medicinske sestre i funkcioniranje same ordinacije. Troškovi hladnog pogona predstavljaju zadatost koja ne bi trebala ovisiti o broju izvršenih odnosno prikazanih DTP postupaka.

Neprihvatljivim smatramo predloženi način rješavanja problema koji je nastao prošlogodišnjim promjenama Odluke o osnovama odnosno usvojenim novim ograničenjima u načinu fakturiranja obavljenih DTP postupaka.

Predloženom promjenom ograničava se pravo osiguranih osoba na dostupnost zdravstvene skrbi jer je glavni razlog uvođenja hladnog pogona bio upravo taj da se "malim" timovima i manjim zajednicama omogući zdravstvena skrb, sukladno zajamčenom pravu na zdravstvenu zaštitu.

Ovim prijedlogom izravno se financijski oštećuju "mali" timovi, ugrožava njihova opstojnost i otežava provedba zdravstvene skrbi u ruralnim i udaljenim područjima Republike Hrvatske. Držimo da se vrijednost sredstava za hladni pogon treba zapravo povećati budući da su se troškovi poslovanja ordinacija s osnove različitih davanja znatno povećali, pri čemu se vrijednost hladnog pogona nije povećavala u proteklih 5 godina.

Članci 8., 13,. i 17. (DTP postupci u primarnoj zdravstvenoj zaštiti)

Predloženim promjenama u Nacrtu Odluke o osnovama ponovno se, kao i protekle godine, smanjuju koeficijenti DTP-postupaka, kako je vidljivo iz sljedeće usporedbe:

Opća/obiteljska medicina
  Koeficijent prijedlog Koeficijent trenutni
OM154 Površinska, lokalna anestezija   K 0,26 0,38
OM200 Standardna elektrokardiografija s očitanjem nalaza2 obvezno dokumentiranje nalaza K 0,72 2,5
OM214 Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice obvezno je dokumentiranje nalaza K 0,80 2,5
OM215 Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljenice obvezno je dokumentiranje nalaza K 1,72 0,96
OM226 Pulsna oksimetrija obvezno dokumentiranje medicinske indikacije K 0,38 1,15
OM227 Dermoskopija u slučaju horizontalnog upućivanje u skupnoj praksi2   P 0,96 1,92
OM228 Krioterapija do 3 mjesta u slučaju horizontalno upućivanje u skupnoj praksi2   K 0,77 1,92

 

Zdravstvena zaštita predškolske djece
  Koeficijent prijedlog Koeficijent trenutni
PD146 Površinska, lokalna anestezija   K 0,26 0,38
PD157 Repozicija zglobova ramena, lakta, interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju, patele, koljena, meniskusa, stopala obvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji indikacije za repoziciju i lokacije. Postupak PD157 može se bilježiti/obračunati samo jednom u danu za istu lokaciju K 0,80 2,5
PD158 Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice obvezno evidentiranje u medicinskoj dokumentaciji indikacije za repoziciju i lokacije. Postupak PD158 može se bilježiti/obračunati samo jednom u danu za istu lokaciju K 1,72 2,5
PD200 Standardna elektrokardiografija s očitanjem nalaza obvezno je dokumentiranje nalaza K 0,72 0,96
PD206 Krioterapija do 3 mjesta2 primjenjuje se kod virusnog oboljenja kože i potkožnog tkiva i isključuje krioterapiju benignih promjena kože sukladno cl. 34. ZOZO, obvezno je dokumentiranje nalaza K 0,77 1,15
PD208 Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane) obvezno je dokumentiranje nalaza K 1,85 1,92
PD300 Pretraga ultrazvukom kukova 2 obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalaza K 1,31 1,92

 

Zdravstvena zaštita žena
  Koeficijent prijedlog Koeficijent trenutni
GI114 Transabdominalni ginekološki ultrazvuk (TAS) obvezno evidentiranje nalaza P 2,06 2,2
GI207 Površinska lokalna anestezija   K 0,26 0,38

Komora se protivi predloženom smanjivanju koeficijenata za DTP postupke jer je već i sada njihova cijena na granici ekonomske prihvatljivosti.

Članak 26. (DTP postupci za specijalističko- konzilijarnu zdravstvenu zaštitu - Tablica 2.2.)

Komora se također protivi i smanjenju vrijednosti koeficijenata DTP postupaka u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, posebice u djelatnosti oftalmologije u kojoj se opetovano smanjuju vrijednosti koeficijenata za oftalmološke preglede (DTP OL003 Kontrolni jednostavni oftalmološki pregled - vrijednost koeficijenta se smanjuje s 1,66 na 1,06; DTP OL021 Kontrolni složeni oftalmološki pregled - vrijednost koeficijenta se smanjuje s 2,86 na 1,67).

U dostavljenom Nacrtu Odluke o osnovama nije posebno obrazloženo ni predloženo smanjenje vrijednosti koeficijenata za DTP postupke SK002 Kontrolni jednostavni pregled doktora medicine specijalista/subspecijalista koji se smanjuje s 1,4 na 0,83 kao ni smanjenje koeficijenta za postupak SK118 Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijalista/subspecijalista koji se smanjuje s 2,33 na 1,17. Budući da je opis navedenih DTP ostao neizmijenjen nejasan je povod za predloženo smanjenje koeficijenata. Jedina uočena promjena odnosi se na nazive DTP postupaka koji u predloženom obliku vise ne sadrže oznaku trajanja postupka (15 min za kontrolni jednostavni pregled;30 min za složeni kontrolni pregled).

Završni komentar:

Komora je iznenađena odlukom HZZO-a da u ovim izazovnim vremenima za zdravstveni sustav koji je obilježen odlaskom liječnika iz Republike Hrvatske jednostranim promjenama Oduke o osnovama predlaže mjere koje će značajno financijski oštetiti timove na razini primame zdravstvene zaštite, ugroziti postojeći sustav zdravstvene skrbi smanjenjem kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite na primarnoj razini te posebno otežati rad "malih" timova u ruralnim i teško dostupnim dijelovima Republike Hrvatske.

Smatramo da je planirana ušteda sredstava, koja se očito nalazi u podlozi predloženih promjena, zanemariva u odnosu na ukupni proračun za zdravstvenu zaštitu te da će predložene mjere smanjiti kvalitetu zdravstvene zaštite na primarnoj razini, uz znatno povećanje troškova na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvenog sustava.

Mišljenja smo kako će predloženim promjenama najviše biti pogođeni upravo pacijenti - osiguranici HZZO-a, jer će posljedica istih nedvojbeno biti značajno smanjenje kvalitete zdravstvene zaštite na primarnoj razini.POZIV NA XVIII. KONGRES HDOD-HLZ-a

tečaj

Hrvatsko društvo obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora poziva Vas na svoj 18. kongres, koji će se održati od 4. do 7. listopada 2018. u Grand Hotelu 4 Opatijska Cvijeta u Opatiji.

Prijavu radova je potrebno izvršiti e-mailom do 1.8.2018., a krajnji rok dostave gotovih radova je 15.8.2018. Kongres će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore

Iskoristite pogodnost ranije uplate kotizacije te dodatan popust kao članovi HDOD-HLZ-a. Poseban popust predviđen je za sve specijalizante obiteljske medicine i liječnike mlađe od 30 godina!

Teme ovogodišnjeg kongresa su:

  1. KRONIČNE BOLESTI SRCA I PLUĆA
  2. NAJČEŠĆE DERMATOLOŠKE BOLESTI U OBITELJSKOJ MEDICINI
  3. ZDRAVLJE LIJEČNIKA
  4. DEPRESIVNI POREMEĆAJI U ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE
  5. SLOBODNE TEME

Više informacija o prijavi radova, kotizaciji i programu pročitajte OVDJE.


RADIONICA
ZBRINJAVANJE AKUTNE I KRONIČNE RANE

Radionica

Pozivamo sve zainteresirane na radionicu "Zbrinjavanje akutne i kronične rane" koja će se održati 21. travnja 2018. u Hotelu Panorama u Zagrebu, Trg Krešimira Čosića 9 s početkom u 9:30. Radionica je namijenjena liječnicima obiteljske medicine, medicinskim sestrama u njihovom timu, patronažnim sestrama i sestrama u zdravstvenoj njezi u kući. Skup se boduje za liječnike po pravilniku HLK, a za sestre po pravilniku HKMS.

Program i informacije o prijavi preuzmite OVDJE.


KLINIČKA PREHRANA
U PRIMARNOJ ZDAVSTVENOJ ZAŠTITI

Hrana

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sesetre milosrdnice u suradnji sa Hrvatskim društvom obiteljskih doktora, Koordinacijom hrvatske obiteljske medicine i Hrvatskom udrugom patronažnih sestara organiziraju tečaj o kliničkoj prehrani s posebnim osvrtom na izazove koji se susreću u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ova kategorija zdravstvene skrbi ima nezaobilaznu ulogu u prepoznavanju i dugotrajnoj brizi za pothranjene bolesnike, a posebno one koji se hrane nekom od arteficijalnih tehnika. Cilj tečaja je razvijanje kontinuirane komunikacije među svim dionicima skrbi za ove bolesnike te usvajanje teorijskih znanja i praktičnih vještina nužnih u svakodnevnom radu. Tečaj je namijenjen liječnicima obiteljske medicine, medicinskim sestrama u ordinacijama obiteljske medicine i patronažnim sestrama. Tečaj će se održati u Multimedijskoj dvorani KBC-a Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb, 5. svibnja 2018.

Informacije o prijavi i program preuzmite OVDJE.


EPIDEMIJA OSPICA
Prijetnja globalnoj biosigurnosti

Radionica

U organizaciji Hrvatskog društva za bioigurnost i biozaštitu Hrvatskog liječničkog zbora, Sekcije za imunologiju infektivnih bolesti Hrvatskog društva za infektivne bolesti, Hrvatskog zavod za javno zdravstvo, Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, 5. svibnja 2018. u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, Mirogojska 8 (dvorana Fališevac), održat će se simpozij s međunarodnim sudjelovanjem o najnovijoj epidemiji ospica i prijetnji koju ona predstavlja globalnoj biosigurnosti. Kotizacija za ovaj simpozije se ne plaća.

Informacije o prijavi i program preuzmite OVDJE.


MENTALNO ZDRAVLJE DJECE I MLADIH
BOGATSTVO NARODA

Anketa

U organizaciji Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju, Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež i Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, 18. i 19. svibnja 2018. u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu, održava se 2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem. Kongresu će se pridružiti novoizabrani predsjednik Europskog društva za dječju i adolescentnu psihijatriju (ESCAP) prof. dr. sc. Dimitris C. Anagnostopoulos (Grčka) i glavna tajnica Međunarodnog udruženja za dječju i adolescentnu psihijatriju i suradne struke prof. dr. sc. Füsun Çetin Çuhadaroglu (Turska)

Više informacija o kongresu pročitajte OVDJE.


PREVENCIJA ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE
Grad Zagreb, primjer dobre prakse

Anketa

U organizaciji Grada Zagreba - Gradskog ureda za zdravstvo, Gradske ljekarne Zagreb, Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice, Klinike za kožne i spolne bolesti - Referentnog centra za melanom Ministarstva zdravstva RH, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog dermatovenerološkog društva, Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Udruge za prevenciju zloćudnih tumora kože "Zdravi pod suncem", u četvrtak 24. svibnja 2018. od 12h održava se znanstveni simpozij "Prevencija zloćudnih tumora kože" u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Rockefellerova 4, Zagreb.

Više informacija o simpoziju i program preuzmite OVDJE.


General/Family medicine - a challenge that worths!

Anketa

U organizaciji Udruženja liječnika opće/obiteljske medicine Jugoistočne Europe (AGP/FM SEE) i Bugarskog Nacionalnog udruženja liječnika opće medicine (NAGPB) od 22. do 25. studenog 2018. u Plovdivu, Bugarska održat će se 4. kongres AGP/FM SEE.

Više informacija o kongresu pročitajte OVDJE.Predsjednik HDOD-HLZa, dr. Dragan Soldo:
Ukidaju li se koncesije???

Tečaj

Prošli tjedan je u medijima kao grom iz vedra neba odjeknula najava Ministra zdravstva o promjenama u sustavu koncesija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti koji će tu promjenu i omogućiti. Dobro da je ovakva vijest došla u trenutku kad nas je HZZO šokirao svojom jednostranom odlukom o promjeni načina bilježenja DTP postupaka i ukidanjem postupaka iz djelatnosti fizikalne medicine koje nam je „čudom se čudimo“ omogućio upravo taj isti HZZO. U svakom slučaju, možda nas očekuje revolucionarna promjena koja će omogućiti liječnicima primarne zdravstvene zaštite ustavom zagarantirano pravo – pravo na rad i pravo na ugovaranje uvjeta pod kojima ćemo raditi.

Iako je to mnogima bilo teško za povjerovati, 2013. godine kombinirani sustav plaćanja je sa sobom donio niz pozitivnih promjena i vjeru liječnicima da boljim i kvalitetnijim radom možemo zaraditi za život. Ali ta pozitivna promjena odrazila se i s vrlo negativnim posljedicama na liječnike u PZZ-u; koncesionari su morali biti iznimno zdravi i stalno raditi jer djelatnost obavljaju osobno i izrazito su nekonkurentni na tržištu dok istovremeno financiraju županije, iako su marljivo radili zaposlenici domova zdravlja nisu osjetili nikakvu promjenu u svojim prihodima niti će im to uz sadašnje zakonske okvire biti moguće bez potpisivanja strukovnog kolektivnog ugovora za liječnike, a iako su marljivo učili i odradili specijalizaciju specijalisti obiteljske medicine nikako nisu mogli dobiti koncesiju kao financijski povoljniji oblik rada u obiteljskoj medicini.

~ Prikaži cijeli članak ~

Odlazak u koncesiju im nije dozvoljavao ranije spomenuti zakon prema kojem su za odlazak u koncesiju u obiteljskoj medicini ispred specijalista obiteljske medicine prednost imali svi drugi liječnici s licencom u Republici Hrvatskoj i tom hrvatskom paradoksu se čudila i divila cijela Europska Unija i UEMO kao krovna organizacija specijalista obiteljske medicine u Europi. Hoće li ova najava Ministra započeti novu eru u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj, eru u kojoj se cijeni struka i specijalizacija, eru u kojoj će se iznaći sredstva za nove prijeko potrebne specijalizacije obzirom da 2021. Skoro 500 liječnika odlazi u mirovinu, eru u kojoj je jasno da solidarni zdravstveni sustav ne može opstati bez vrhunski obrazovanih liječnika obiteljske medicine, eru u kojoj novi liječnici koji ulaze u sustav ne mogu biti nositelji ambulante bez specijalizacije iz obiteljske medicine.

Kao legalisti koji poštuju zakone ove zemlje svakako da bi htjeli da se ovakav oblik koncesija ukine prvenstveno jer je takav oblik poslovanja sam po sebi nezakonit i ne postoji nigdje u Europi. Isto tako se nadamo da će novi zakon o zdravstvenoj zaštiti riješiti ne samo pitanje koncesije nego i probleme koji nas godinama muče i dozvoliti liječnicima da rade i ulažu u svoje ordinacije, omogućiti normalno poslovanje ordinacija, stvoriti uvjete za prave grupne prakse i zapošljavanje medicinskog i nemedicinskog kadra. Svakako da od novog zakona najviše očekujemo po pitanju priznavanja struke i specijalizacije obiteljske medicine koja mora postati temeljni uvjet za samostalni rad za sve nove liječnike koji ulaze u sustav i postaju nositelji ordinacija, jer u suprotnom ništa od predloženih novih mjera nema nikakvog smisla i solidarni zdravstveni sustav će se potpuno raspasti ukoliko se ne drži do edukacije liječnika koji su najjeftiniji u sustavu i za koje statistika HZZO-a kaže da mogu samostalno riješiti 83% pacijenata koji im dođu u ordinaciju.

Nadamo se da će ove najavljene promjene liječnicima obiteljske medicine otvoriti vrata slobodnog izbora između rada u ustanovi i rada u vlastitoj ordinaciji, te da neće postati poluge prisile koje tjeraju liječnike obiteljske medicine u jedno ili drugo. Isto tako se nadamo da će se dogoditi pozitivne promjene koje će liječnicima zaposlenicima domova zdravlja omogućiti adekvatnu i poštenu financijsku valorizaciju njihovog rada, jer se dio liječnika kao i u većini Europe jednostavno ne želi baviti poduzetništvom i hoće svoje radno vrijeme posvetiti isključivo struci. A ono čemu se najviše nadamo je da će najavljene promjene urediti sustav obiteljske medicine, zadržati specijaliste obiteljske medicine u zemlji, omogućiti mladim liječnicima među kojima postoji izniman interes za našu struku da se specijalistički usavršavaju, omogućiti normalno poslovanje ordinacija i poticanje izvrsnosti i što je najvažnije da će naši pacijenti i liječnici biti zadovoljniji.


Dragan Soldo, dr. med
Predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora – HLZ-aPredsjednik HDOD-HLZa, dr. Dragan Soldo:
Priznavanje specijalizacije iz obiteljske medicine?

Tečaj

Prošli mjesec nas je neugodno iznenadila vijest da u Ministarstvu zdravstva postoje kolege koje smatraju da se problem nedostatka liječnika iz obiteljske medicine i problem nedostatka sredstava za osiguranje specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine može riješiti jednostavnim potezom pera na način da se specijalizacija prizna liječnicima na temelju radnog staža. To sve možda i ne bi bilo neobično da živimo u nekoj od ratom zahvaćenih zemalja Afrike, ali srećom po obiteljsku medicinu smo punopravna članica Europske unije iz koje je specijalizacija obiteljske medicine potekla i imamo odličan program specijalizacije kojeg je izradila struka i koji je potpuno usklađen s europskim standardima.

Za struku koja je toliko važna za održavanje solidarnog zdravstvenog sustava nije na odmet znati ni da su dva profesora obiteljske medicine članovi Akademije medicinskih znanosti Republike Hrvatske. Ono što je možda u cijeloj toj priči i najzanimljivije je činjenica da je jedna takva ideja naišla na veliko odobravanje kod Hrvatske udruge koncesionara primarne zdravstvene zaštite, društva koje između ostalog zastupa i „struku obiteljske medicine“. Kao glavni argument za podupiranje takve ideje navode da je priznavanje specijalizacije iz obiteljske medicine liječnicima s više od 10 godina staža „imperativ“ i jedini način da se liječnike obiteljske medicine bez specijalizacije zadrži u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske, a stručna društva iz obiteljske medicine i Hrvatska liječnička komora koji se protive priznavanju specijalizacije su „u potpunom neskladu s realnošću trenutka u kojem živimo“.

~ Prikaži cijeli članak ~

Teško mi je shvatiti kao predsjedniku stručnog društva iz obiteljske medicine u Hrvatskom liječničkom zboru kako je moguće da netko može na taj način zastupati interese kolega iz struke i kako je moguće da ne znaju da je nemoguće samostalno raditi u obiteljskoj medicini u Europskoj Uniji bez specijalizacije i da je perspektiva naših kolega bez specijalizaciju u tom svjetlu izrazito nepovoljna.

Obiteljsku medicinu u RH u kojoj trenutno radi otprilike 50% kolega bez specijalizacije moguće je održati samo kontinuiranim ulaganjem u specijalističko usavršavanje koje je temelj naše struke i nitko nema pravo omalovažavati specijalizaciju niti kolegama uskratiti pravo na specijalističku edukaciju. Isto tako je sreća da živimo u pravnoj državi koja kolegama garantira zadržavanje stečenih prava, odnosno nitko ne može kolegama zabraniti da i dalje rade u obiteljskoj medicini iako nemaju specijalizaciju niti im može zabraniti da apliciraju na koncesiju ukoliko su već koristili to pravo.

Ovakav stav podržavaju sva 4 stručna društva iz obiteljske medicine (HDOD-HLZ, HUOM, KoHOM i DNOOM) uz iznimku da KoHOM smatra da za kolege koji rade više od 15 godina u obiteljskoj medicini treba razmisliti o rješenju koje bi bilo prihvatljivije i vremenski znatno kraće uz obvezno polaganje specijalističkog ispita, što je za preostala tri društva u potpunosti neprihvatljivo. Specijalizacija je temelj akademskog priznavanja svake struke i nemoguće ju je dijeliti ili poklanjati sukladno privatnim interesima pojedinaca ili političkih grupa, a osobno smatram da liječnici u obiteljskoj medicini moraju moći ostvariti pravo na specijalističko usavršavanje i nema nikakvog razloga da se za našu specijalizaciju ne osiguraju potrebna financijska sredstva kao i za sve druge kliničke specijalizacije. Ovakav jasan stav struke u borbi za pravo na specijalističko usavršavanje podupire i Hrvatska liječnička komora te u cijelosti prenosim članak koji je na ovu temu prošli tjedan objavljen u Liječničkim novinama.

Ne dopuštamo omalovažavanje specijalizacije obiteljske medicine!

"Na sastanku Radne skupine Ministarstva zdravstva za izmjene zdravstvenih propisa vezanih uz primarnu zdravstvenu zaštitu koji je održan u srijedu 17.05.2017.g. iznesen je prijedlog o priznavanju specijalizacije iz obiteljske medicine na temelju desetogodišnjeg radnog iskustva u općoj/obiteljskoj medicini.

Hrvatska liječnička komora (HLK) drži da izneseni prijedlog omalovažava sva dosadašnja nastojanja akademske zajednice vezane uz obiteljsku medicinu koja godinama radi na poboljšanju i prepoznavanju struke i koja je razradila program specijalističkog usavršavanja te ga u potpunosti uskladila s europskim standardima.

Na 22. sjednici Izvršnog odbora HLK-a jednoglasno je donesen zaključak kojim Komora izražava izričito protivljenje nastojanju da se status specijaliste obiteljske medicine dodjeljuje na temelju radnog staža bez provedenog strukturiranog specijalističkog usavršavanja. Takvo nastojanje nema uporište u pravnim aktima Republike Hrvatske kao i onima preuzetim iz Europske Unije. Specijalizacija iz obiteljske medicine predstavlja jedan od temelja liječničke struke te kao takva zaslužuje jednak tretman kao i sve druge grane specijalizacija doktora medicine. Nikome u Hrvatskoj, bez obzira na duljinu staža u struci, nije moguće dodijeliti niti priznati status specijaliste postojeće liječničke struke bez adekvatno provedene edukacije. Isto se treba odnositi i na stjecanje statusa specijaliste obiteljske medicine.

Hrvatska liječnička komora kao punopravni član Europskog društva specijalista opće/obiteljske medicine - UEMO poduzet će sve potrebne mjere da se onemoguće bilo kakve aktivnosti koje bi rušile ugled liječnika opće/obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj ili pak uskraćivale pravo liječnicima na specijalističko usavršavanje. Isto tako sukladno pozitivnim propisima Europske Unije i Republike Hrvatske HLK neće dozvoliti da se zadire u stečena prava liječnika opće/obiteljske medicine vezano uz status nositelja ordinacije i mogućnost nastavka rada u koncesiji pa tako i onih liječnika koji nisu specijalisti obiteljske medicine.

Hrvatska liječnička komora i dalje će se beskompromisno zalagati za unapređenje položaja liječnika opće/obiteljske medicine u zdravstvenom sustavu. Pri tome ćemo inzistirati na omogućavanju njihova prava na specijalističko usavršavanje i dodatnu edukaciju, rasterećenje od nepotrebne administracije, osiguranje pravne zaštite i pravednoj financijskoj naknadi za zaposlenike domova zdravlja odnosno omogućavanje odlaska liječnika primarne zdravstvene zaštite u koncesiju uz jasna i transparentna pravila usuglašena s Komorom i liječničkim udrugama koje okupljaju liječnike iz primarne zdravstvene zaštite.


Predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora – HLZ-a
Dragan Soldo, spec. obiteljske medicine* AŽURIRANO 15.03.2017.

Popis glavnih mentora i akreditiranih ambulanti obiteljske medicine za specijalizaciju obiteljske medicine

Donosimo ažurirani popis glavnih mentora za specijalizaciju obiteljske medicine prihvaćen od strane Ministarstva zdravlja 4.11.2016.

Popis glavnih mentora za specijalizaciju iz obiteljske medicine preuzmite OVDJE.
Popis akreditiranih ambulanti za staž u obiteljskoj medicini preuzmite OVDJE.


PROMEMORIJA SASTANKA UŽEG VODSTVA HLK-A
S PREDSTAVNICIMA UDRUGA LIJEČNIKA PZZ-A

Doktor

9. veljače 2016., u središnjem uredu Hrvatske liječničke komore u Zagrebu, Ulica Grge Tuškana 37, održao se sastanak užeg vodstva HLK-a s predstavnicima udruga liječnika PZZ-a.

Tema sastanka je bila pokretanje postupka utvrđivanja nedostojnosti za obavljanje liječničke djelatnosti liječnika pravomoćno osuđenih za kazneno djelo primanja mita koje su počinili tijekom obavljanja liječničke djelatnosti.

Zapisnik sa sastanka pročitajte OVDJE.


Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga
"Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini"

Otvoreni poziv

Ministarstvo zdravlja objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga za ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu. Poziv se namjerava financirati u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Poziv ima za cilj povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite na primarnoj razini u depriviranim područjima te na otocima. Podržati će se projekti Domova zdravlja i koncesionara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kojima se poboljšavaju uvjeti pružanja usluga te se poboljšava kvaliteta i efikasnost prižanja zdrastvene zaštite smanjenjem upućivanja sa primarne razine.

Više informacija potražite OVDJE.


POKAZATELJI PROVEDBE NOVOG MODELA UGOVARANJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

logo_HZZO

Donosimo prezentaciju pokazatelja provedbe novog modela ugovaranja primarne zdravstvene zaštite za djelatnost opće/obiteljske medicine HZZO-a.

Prezentaciju preuzmite OVDJE.


NAJNOVIJI ČLANCI I INFORMACIJE IZ STRUKE I DRUŠTVA


Podsjetnici i ostali korisni popisi


Preporučena literatura i WEB linkovi

Za sve zainteresirane, ovdje ćemo pokušati skrenuti pažnju na neka djela stručne literature te linkove na stranice za koje smatramo da će Vam pomoći u radu i usavršavanju. Imate li koji prijedlog,
slobodno nas obavijestite putem e-maila na predsjednik@hdod.net!

 

Literatura:

Osim domaćih izdanja Jame i Medicina familiaris Croaticae, od stranih izdvajamo: Journal of the American Board of Family Practice, The Journal of Familiy Practice, Family Practice Management, American Family Physician, Annals of Family Medicine, Canadian Family Physician, The British Journal of General Practice.

 

WEB Linkovi:

PLIVAMed - Plivin stručni medicinski portal

Hrvatska Liječnička Komora (HLK)
CME Web - on-line tečajevi i testovi
General Practice Online - stručni članci iz područja opće prakse